Toto je starý web. Nový najdete zde:

stuha.org/tabory/

červenec

Aladar II

 3.7 – 11.7

5200 Kč

8+

červenec

Příměstský tábor

 19-23.7 2021

2800 Kč

6+

červenec / srpen

Aladar I

 30.7 – 7.8

5200 Kč

8+

srpen

aneb škola čar a kouzel v

Zapovězeném lese

 7 – 15.8

5200 Kč

12+

Stáhněte si prosím následující soubory:

Potvrzení o bezinfekčnosti.pdf

podepisuje se až v den nástupu na tábor

Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti.pdf

Díky situaci s COVID-19 nesmí být starší 14 dnů.
Tyto dokumenty odevzdáte až při nástupu na tábor.
Storno podmínky

Odhlášením, z jiných než vážných zdravotních důvodů (doložených potvrzením od lékaře), se zavazuji k zaplacení storno poplatku a to v následující výši:

30 dnů před táborem a více: 200,-

15 dnů před táborem: 50% částky

10 dnů a méně před táborem: 80% částky

2 dny před táborem a méně: 100% částky

 

Covid důvody:

pokud bude tábor zrušen vládou z důvodu COVID situace, více než 14 dní před táborem, je storno poplatek pouze 200Kč a zbytek se vrací.

 

Souhlas se potvrzuje v online formuláři.

Táborový řád

Veškerá ustanovení vedení tábora a dodržování režimu dne jsou pro všechny účastníky táboru závazná. Doplňky k táborovému řádu vyhlašuje hlavní vedoucí tábora.

Pohyb táborníků v prostoru tábora

 1. Návštěva cizích chatek (pokojů, stanů) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných v chatce (pokoji, stanu).
 2. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně, skladů potravin a ostatních hospodářských prostor. Táborníkům je volně přístupná pouze jídelna.
 3. Táborníkům se dále zakazuje vstup do všech chatek (pokojů, stanů) a marodky bez souhlasu vedoucího, resp. zdravotníka.
 4. Táborník nesmí vstoupit do umývárny a prostor sociálního zařízení vyhrazených pro táborníky opačného pohlaví.

Každý účastník tábora

 1. se bude řídit ustanovením vedení tábora, které jsou závazná
 2. se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.
 3. se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích.
 4. se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče.
 5. provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 6. se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.
 7. je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.
 8. chrání přírodu živou i neživou.
 9. dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
 10. se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. (Pokud bude po večerce přistižen v cizí chatce, bude ztábora ihned vyloučen.)
 11. svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté av pořádku opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora.
 12. nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, vnepřítomnosti zdravotníka svému oddílovému vedoucímu.
 13. nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.
 14. si uloží peníze a jiné cennosti do táborového trezorku u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována.
 15. při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst tábora a Duhy Kopretina Plzeň. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu své družince, táboru ani svým rodičům.
 16. se bude řídit ustanovením vedení tábora, které jsou závazná
 17. se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.
 18. se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích.
 19. se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče.
 20. provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 21. se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.
 22. je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.
 23. chrání přírodu živou i neživou.
 24. dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
 25. se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. (Pokud bude po večerce přistižen v cizí chatce, bude ztábora ihned vyloučen.)
 26. svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod.
 27. vrací po ukončení práce čisté av pořádku opět svému oddílovému vedoucímu.
 28. šetří zařízení tábora.
 29. nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, vnepřítomnosti zdravotníka svému oddílovému vedoucímu.
 30. nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.
 31. si uloží peníze a jiné cennosti do táborového trezorku u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována.
 32. při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst tábora a Duhy Kopretina Plzeň. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu své družince, táboru ani svým rodičům.

Každý účastník tábora dodržuje

 1.  zákaz konzumace hub a zmrzliny.
 2. zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin v chatkách.
 3. zákaz pití vody zneznámých studní a jiných zdrojů.
 4. zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.
 5. zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.
 6. zákaz navštěvování cizích stanů či chatky, zvláště po večerce. Do všech stanů a chatek mají povolen přístup jen táboroví vedoucí.
 7. zákaz vstupu do kuchyně. Při přípravě stravy v kuchyni smí pracovat pouze určená služba.
 8. zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek..
 9. zákaz konzumace hub a zmrzliny.
 10. zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin v chatkách.
 11. zákaz pití vody zneznámých studní a jiných zdrojů.

Pohyb táborníků mimo tábořiště

 1. Táborníkům je zakázáno opouštět prostor tábora bez dovolení svého oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího.
 2. Vymezení areálu tábora provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu.
 3. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 4. Při venkovním koupání nesmí táborník vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně zakázáno skákat do vody ze skokánku nebo okraje bazénu, navzájem se potápět apod.

Chování táborníků

 1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá a vulgární mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 2. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především mladším a slabším. V případě sporu se táborník ihned obrátí na kteréhokoliv vedoucího.
 3. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 4. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora žádnou odpovědnost. Ztráty volně odložených věcí nebudou ani prošetřovány.
 5. Nalezené peníze, cennosti a věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu.
 6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce (pokoji, stanu) zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou po použití vráceny.
 7. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce (pokoji, stanu) nože, zbraně či pyrotechnické výrobky. Zákaz se nevztahuje na kapesní a zavírací nožíky přiměřené velikosti.
 8. Táborníkům je v chatkách (pokojích, stanech) zakázáno používat ke svícení svíčky nebo petrolejové lampy.
 9. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k předem danému účelu.
 10. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál se půjčují přes oddílového vedoucího.
 11. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál vrací táborník po ukončení čisté a v pořádku svému oddílovému vedoucímu, a to nejpozději do večerního nástupu.
 12. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 13. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
 14. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce rodič nahradit.
 15. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 16. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatkách (pokojích, stanech), v prostoru celého tábořiště i jeho okolí, stejně tak i ve svých osobních věcech.
 17. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.

Táborová činnost

 1. Táborník je povinen dodržovat denní režim
 2. Táborový program je závazný pro každého táborníka. Na jednotlivé části programu přichází táborník vždy včas, připraven a vhodně oblečen.
 3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 4. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
 5. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
 6. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
 7. V době večerky a v době před budíčkem nikdo nesmí rušit ostatní ze spánku. Dobu poledního klidu táborník využije k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora a rušení ostatních účastníků tábora. Zvýšené a nepřiměřené fyzické aktivity se v poledním klidu přísně zakazují.
 8. Táborníkům se nedoporučuje brát si s sebou mobilní telefon, notebook a jiná audio či video zařízení.
 9. Mobilní telefony a ostatní audio a video zařízení budou táborníci používat v době poledního klidu a v čase osobního volna před večeří a večerkou tak, aby jejich používání nenarušovalo právě probíhající program.
 10. Při nerespektování tohoto zákazu bude mobilní telefon dítěti odebrán (o čemž budou rodiče telefonicky informováni). Vrácen bude až na konci tábora zákonným zástupcům táborníka.
 11. V prostoru celého areálu tábora a jeho okolí platí zákaz hlasité reprodukované hudby.

Stravování a péče o zdraví

 1. Na výdej jídla chodí táborník vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. V jídelně dbá táborník slušného vystupování a kulturního stolování.
 2. Každý táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené místo.
 3. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
 4. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
 5. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat vybrané potraviny, zejména při celodenních výletech a návštěvě obchodů
 6. Táborník nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat nábytek a další příslušenství ve své chatce (pokoji, stanu).
 7. V chatkách (pokojích, stanech) nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze ani sušit houby. Výjimku tvoří čerstvé pití a přiměřené množství sladkostí.
 8. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
 9. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních.
 10. Necítí-li se táborník zdráv nebo se zraní, je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi, a to i v případě, že se mu to zdá nevýznamné.
 11. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
 12. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá toalety ke svému účelu, a to i v noci.
 13. Sprchování v umývárnách je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a v časech tomu vyhrazených.
 14. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí to
 15. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se táborník řídí pokyny vedoucího.

Návštěvy

 1. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora.
 2. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci) do tábora přístup.
 3. Z výchovných a zdravotních důvodu návštěvy na táboře nedoporučujeme. Děti se postupně adaptují a zásahy zvenčí nejsou vhodné. Raději dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček.
 4. Při pohybu cizích osob v areálu tábora vždy táborníci upozorní některého z vedoucích

Porušení táborového řádu

 1. Přiměřené tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí.
 2. Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s hlavním vedoucím.
 3. Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, a to bez finanční náhrady za zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.
 4. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.) nebo při důvodném
  podezření z krádeže.

Předčasné ukončení pobytu

 1. Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem dítěte ukončit bez finanční náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní náklady.
 2. Předčasné ukončení pobytu z jiného důvodu (zejména zdravotní) bude řešeno dle aktuálních podmínek daného tábora.

Zvířata všechna

 • táborníci bez svolení vedoucího nevytahují zvířata z klecí
 • táborníci se u zvířat snaží nedělat hluk (křičení), a nelekat zvířata
 • nehážeme po žádném zvířeti věci / kameny, atd…
 • sami zvířata nekrmte (pokud chcete zvířátkům něco dát, domluvte se s vedoucím)

Koně

 • zakazuje se lézt na koně
 • zakazuje se vcházet do ohrady či stáje za koňmi BEZ VEDOUCÍHO

 

🚨ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ🚨
Účinnost
Tento táborový řád byl schválen organizátorem tábora k 1. 6. 2020

Nejčastější otázky:

Můžeme si tam vyrobit i fullsuit?

Není v našich silách pro každého zajistit jeho barevný materiál na full a hlavně by cena campu byla uplně jíná, ale mužeme zajistit po domluvě a zaplacení kožešin jejich objednání a pomoc s ušitím full suitu.

Můžu jet i když nemám fursuit ani dinomasku?

Suit není povinný a je možnost si část vyrobit.

Můžu jet i s dinomaskou?

Dinomasky raději ne. Není to pak o snaze být sým druhým já, něco vytvořit a dokázat. Dinomaska je jen koupená dekorace.

Můžu jet i když jsem ze Slovenska?

Ano je možnost přijet i ze SK, pokud vám rodiče zajistí dopravu i odvoz z tábora, ale netušíme jaká bude COVID situace pro přechod přes hranice.

Můžu jet i když mi je 16 / 11 / 18 / 19?

Věk není problém.
Plánujeme do budoucna i verzi campu pro 18+ a případně se nám ozvěte na naší fb stránku. 

Pro vás starší by byla do budoucna i možnost jet na furrycamp jako vedoucí.

V jakém kraji je Furry camp?

Pardubický kraj – Dětřichov u Moravské třebové.